organizuj i rozliczaj promocje
Precyzyjnie i w czasie rzeczywistym rozliczysz promocje zakupowe czy konsumenckie ze swoimi dostawcami.
wykorzystuj dane sprzedażowe
Automatyczna gospodarka magazynowa, raportowanie i rozliczanie promocji,
czy precyzyjna statystyka - to tylko wybrane korzyści Strefy Handlu.
konsument ma znaczenie
Wykorzystaj potęgę dotarcia w czasie rzeczywistym z ofertą do Twojego konsumenta - nie tylko w punkcie sprzedaży detalicznej.
bądź skuteczniejszy
Dostarczymy Tobie narzędzia zwiększające efektywność sprzedaży, ułatwiając szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji.
bezpośrednia komunikacja
Bądź na bieżąco z najlepszą ofertą, trendami, opiniami. Słuchaj, co mówią eksperci i wymieniaj się swoją wiedzą.
Poprzedni
Następny

strefa handlu - technologia i innowacje stymulują postęp

Strefa Handlu to wdrożenie rozproszonej technologii umożliwiającej przekazywanie, gromadzenie i analizowanie w czasie rzeczywistym danych transakcyjnych o sprzedaży z dowolnych kas oraz elektronicznej wymianie danych pomiędzy producentem, dystrybutorem i punktem sprzedaży (sprzedaż, zamówienia, kartoteki, stany, płatności itd.).

System pozwala na ograniczenie kosztów obsługi PSD oraz optymalizację procesów sprzedażowo-promocyjnych poprzez ich automatyzację. Tworzy także nowy kanał interaktywnej, dwukierunkowej komunikacji bezpośrednio ze sklepem i konsumentem. Obszar wdrożenia może objąć nie tylko PSD (poza zasięgiem przedstawicieli sprzedaży), ale także wszelkie punkty HORECA, usługi, itp.

strefa handlu to kompleksowe rozwiązania w relacji pomiędzy:

schemat_2

zwiększenie sprzedaży? strefa handlu!

Strefa Handlu to kompleksowe rozwiązania zwiększające efektywność procesów zachodzących pomiędzy dostawcą, punktem sprzedaży detalicznej i producentem. To uniwersalny łącznik, przynoszący korzyści każdej ze stron. Dzięki nam zakupy stają się wyjątkowo efektywne, promocje zakupowe i konsumenckie dostępne z pierwszej ręki, a autorski systemem rozliczeń przyspiesza proces przepływu rozliczeń o kilkaset procent. Poprzez zastosowanie mechanizmów interakcji z konsumentem sprzedaż staje się skuteczna i przyjemna jak nigdy dotąd.

Podstawą jest pozyskanie i analiza rzetelnych danych sprzedażowych. Dzięki Strefie Handlu możliwa jest indywidualna i precyzyjna optymalizacja sprzedaży z uwzględnieniem przeróżnych zmiennych – dotychczasowej historii sprzedaży, cykli sprzedażowych czy pogody. Jak? Odpowiedzią jest SMARTBOX.

jedno rozwiązanie - moc możliwości

SMARTBOX jest urządzeniem naszpikowanym najnowocześniejszą technologią, które podnosi efektywność procesów promocyjno – sprzedażowych, umożliwia obniżenie kosztów oraz ułatwia lojalizację klienta. Jego głównym celem jest zbieranie, analizowanie i przekazywanie danych transakcyjnych bezpośrednio z kas sprzedażowych w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości prostego wykonania analizy, w zasięgu ręki staje się wiedza na temat cykli sprzedażowych, trendów czy zachowań Twoich konsumentów. SmartBOX to jednak nie tylko informacje. Zaplecze dodatkowych usług umożliwia włączenie do oferty szeregu usług dodatkowych zwiększających atrakcyjność Twojego punktu sprzedaży.

Co ważne, pozyskiwane informacje transakcyjne są anonimowe i nie powodują żadnego ryzyka dla bezpieczeństwa Twojej sprzedaży.

sprawdź ofertę strefy handlu dla ciebie:

dołączając zyskujesz!

Dane o otoczeniu
oraz z kas - w czasie rzeczywistym

Informacja to najcenniejsza waluta. Dane, które Tobie oferujemy pozwolą na perfekcyjne dopasowanie oferty, cen oraz promocji do potrzeb Twoich klientów. Możliwa będzie precyzyjna prognoza przyszłej sprzedaży oraz analiza rzeczywistych trendów sprzedażowych.

Lojalizacja
konsumenta


Możliwość korzystania z portfela elektronicznego, oferowania spersonalizowanych promocji, rozliczania programów konsumenckich bez względu na lokalizację Twojego konsumenta podnoszą poziom lojalności Twoich klientów. A to tylko jedne z niewielu korzyści jakie oferujemy.

Rozliczenia na linii:
sklep - dostawca


W pełni elektroniczny przepływ dokumentów zapewnia sprawną komunikację sklepu i dostawcy oraz szybkie rozliczania wszelkiego rodzaju promocji. Informacje bezpośrednio z kas sprzedażowych pozwalają na rozliczanie akcji w czasie rzeczywistym za realną wygenerowaną sprzedaż.

think outside the box.

think smartbox.

think outside the box.

think smartbox.

podłącz się i korzystaj!

SmartBox wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie Plug and Play, dzięki czemu nie wymaga wymiany kasy fiskalnej ani skomplikowanego, kosztownego wdrożenia. Urządzenie jest w pełni mobilne i niezależne – dzięki wbudowanej baterii oraz karcie WiFi do łączności bezprzewodowej. Moduł GSM/LTE pozwala łączyć się również w miejscach, w których zasięg sieci WiFi jest niedostępny lub ograniczony.

korzyści bez ryzyka

Zarządzanie systemem odbywa się przy pomocy dowolnego smartfonu, wbudowanego ekranu lub aplikacji klienckiej dostępnej z poziomu www. Przyłączenie się do Strefy Handlu i płynących z niej korzyści jest banalnie proste – bez ryzyka i bez zbędnych dodatkowych kosztów.

Scroll to Top
cropped-logo-png-bez-tla.png

Akceptacja polityki przetwarzania danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje przekazywane w wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu dotyczącym dołączenia do Strefy Handlu jest B2BON sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Kotylion 4 (dalej jako Administrator danych osobowych lub ADO).

 1. Jak można się skontaktować z Administratorem danych osobowych:

ADO umożliwia kontakt za pomocą adresu e-mail: , drogą korespondencyjną pod adresem: ul. Kotylion 4, 02-860 Warszawa.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu kontaktu w związku z przesłanym przez Państwa zgłoszeniem za pośrednictwem formularza dotyczącego dołączenia do Strefy Handlu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. niezbędność do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa w Strefie Handlu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 2. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, w przypadku, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Kto może mieć dostęp do danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne, usługi prawne i doradcze, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 1. Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych:

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowych.

 1. Jak długo dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane osobowe będą:

 1. przetwarzane i przechowywane przez ADO w celu kontaktu w związku ze zgłoszeniem przesłanym za pośrednictwem formularza dotyczącego dołączenia do Strefy Handlu:

 1. w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa w Strefie Handlu – przez okres niezbędny do podejmowania działań przed zawarciem umowy lub jej realizacji;

 2. w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych ze zgłoszeniem, nie dłużej niż do czasu złożenia skutecznego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 1. przetwarzane i przechowywane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą – przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 1. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

– prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

– prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

– prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

– prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Czy podanie danych osobowych jest konieczne:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu w związku z przesłanym przez Państwa zgłoszeniem za pośrednictwem formularza dotyczącego dołączenia do Strefy Handlu. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

 1. Czy wobec Pani/Pana podejmowane będą zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka):

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa (decyzji bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

cropped-logo-png-bez-tla.png

Akceptacja polityki Cookies

POLITYKA COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Polityka cookies odnosi się do witryny internetowej StrefaHandlu.pl (dalej jako Witryna internetowa), której właścicielem jest B2BON sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie przy ulicy Kotylion 4, 02-860 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000726432, REGON: 369903503, NIP: 951-245-93-38, kapitał zakładowy: 5000 zł, zwana dalej Strefa Handlu.

 2. Ze Strefą Handlu można skontaktować się za pomocą e-maila: , drogą pocztową: ul. Kotylion 4, 02-860 Warszawa.

 3. Polityka cookies określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Witryny internetowej zapisywanych w plikach cookies.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które generowane są automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika Witryny internetowej i zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny internetowej (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system informatyczny Strefy Handlu (pliki cookies własne) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich).

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny internetowej pliki cookies jest Strefa Handlu.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zapewnienia prawidłowego działania Witryny internetowej, w tym zwiększenia jakości korzystania z Witryny internetowej między innymi poprzez przyspieszenie jej funkcjonowania, co możliwe jest między innymi poprzez zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Witryny internetowej;

 2. analitycznych i statystycznych, tj. w celach tworzenia analiz i statystyk związanych ze sposobem korzystania przez Użytkowników z Witryny internetowej co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookies Google Analytics między innymi poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki znajdującego się pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 1. Ze względu na okres przechowywania plików cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Witryny internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny internetowej;

 2. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 3. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

 4. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Witryny internetowej.

 1. Użytkownik korzystając z Witryny internetowej wyraża zgodą na wykorzystywanie plików cookies, co potwierdza podczas odwiedzania Witryny internetowej. Zbieranie i wykorzystanie danych zebranych w plikach cookies w celach opisanych powyżej może stanowić również prawnie uzasadniony interes Strefy Handlu.

 2. Pliki cookies przechowywane są przez okres 30 dni.

 3. Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik Witryny internetowej może zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Witryny internetowej urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej). W ustawieniach przeglądarki internetowej, ustawienia można zmienić poprzez zablokowanie automatycznego obsługiwania plików cookies lub otrzymywanie informacji o ich każdym umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny internetowej. Użytkownik Witryny internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Przeglądarka Internet Explorer

b) Przeglądarka Mozilla FireFox

c) Przeglądarka Chrome

d) Przeglądarka Safari

e) Przeglądarka Opera

 1. W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień lub usunięcia plików cookies korzystanie z Witryny internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. Dane zebrane w plikach cookies mogą być przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z Google Analytics. W związku z powyższym dane mogą być przekazane do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez USA odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Użytkownikom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 3. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych zebranych w plikach cookies poprzez narzędzia służące do odczytu zapisanych w pamięci przeglądarki plików cookies (np. wtyczki do przeglądarki).

LOGI SERWERA

Podczas korzystania z Witryny internetowej dochodzi do przesyłania zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Witryna internetowa. Poszczególne zapytania zapisywane są w logach serwera. 

Informacje zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Witryny internetowej i nie służą do identyfikacji określonej osoby.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki.

cropped-logo-png-bez-tla.png

Dołącz do Strefy Handlu!

Pozostaw swoje dane kontaktowe,
a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą.